Samosas (chaat masala)

other schoolnight Tom

Ingredients

Method

https://m.youtube.com/watch?v=Oh9bWvzmgHA